Skip to toolbar

Dasar HEM

DASAR HAL EHWAL MURID

 1. Semua murid hendaklah mematuhi ketetapan peraturan dan arahan di sekolah.
 2. Semua murid wajib terlibat dalam semua aktiviti sekolah.
 3. Pelaksanaan, Pematuhan Peraturan dan Pembentukan Disiplin dan Sahsiah murid SMK Kampung Raja, Cameron Highlands adalah tanggungjawab semua guru kerana ‘Semua Guru adalah Guru Disiplin’.
 1. Semua guru bertanggungjawab menjaga aspek keselamatan, kesihatan, kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan murid bagi meningkatkan tahap kecemerlangan murid dari segi akademik dan sahsiah.
 2. Guru Kelas bertanggungjawab menanda kedatangan murid pada setiap pagi dalam buku Jadual Kedatangan Murid (JKM) dan aplikasi pangkalan data murid (APDM), dan menghantar JKM ke pejabat selewat-lewatnya waktu kedua.
 3. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid adalah setiausaha Hal Ehwal Murid yang dibantu oleh seorang guru bertanggungjawab dalam pengurusan Hal Ehwal Murid merangkumi unit-unit yang berkaitan dengan kebajikan, keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid.
 4. Setiap unit di bawah Hal Ehwal Murid mempunyai Jawatankuasa yang bertanggungjawab berdasarkan ketetapan bidang tugas dan dikehendaki menyediakan perancangan tahunan.
 5. Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) berfungsi dan berperanan dalam menangani isu-isu permasalahan murid dan warga sekolah berdasarkan Pekeliling dan Arahan yang telah ditetapkan; sentiasa peka dan prihatin terhadap perkembangan psikologi murid melalui perkhidmatan UBK.
 6. Segala tindakan dan dendaan kepada murid perlu dirujuk kepada Pekeliling dan Arahan yang telah ditetapkan.
 7. Agihan Buku Teks kepada semua murid dan memastikan murid menggunakan dan menjaga keselamatan serta kebersihan buku-buku tersebut dengan seliaan guru.
 8. Sentiasa menjaga keselamatan dan kebajikan murid di sekolah.
 9. Agihan borang biasiswa dan bantuan dilakukan secara adil tanpa prejudis dan pilih kasih.
 10. Melaksanakan Program Bina Insan yang terarah kepada kemenjadian murid.

MATLAMAT

MEMBANGUNKAN GENERASI YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK KE ARAH KEMENJADIAN MURID YANG CEMERLANG

OBJEKTIF

 • MELAHIRKAN MURID YANG CEMERLANG SAHSIAH PERIBADI
 • INDEKS PETUNJUK PRESTASI (KPI) 95 PERATUS KEHADIRAN MURID
 • SIFAR KES DISIPLIN
 • SEMANGAT JATI DIRI YANG MAPAN DAN BERSATU PADU

FOKUS

BUDAYA PENYAYANG DAN EMPATI KE ARAH PEMBANGUNAN PERSONALITI YANG UNGGUL DAN SAHSIAH MURNI MEMBAWA KEJAYAAN SEKOLAH